Results of U.P. Judo Association YEAR – 2018-2019


SUB – JUNIOR NATIONAL JUDO CHAMPIONSHIPS (2018-19) 07th to 11th September 2018, UNA. Participation

AGE GROUP – 1 (2007,2008)

BOYS GIRLS
1 -30 Kg Utkarsh Sharma 1 -28 Kg Kiran
2 -35 Kg Harsh Kashyap 2 -32 Kg Avni Rana
3 -40 Kg Rohan Singh 3 -36 Kg Riya Kashyap
4 -45 Kg Aditya Singh 4 -40 Kg Anuradha
5 +45 Kg Mukul Kumar 5 +40 Kg Anushka

AGE GROUP – 2 (2005-06)

BOYS GIRLS
1 -35 Kg Shivam Kashyap 1 -36 Kg Ananya Singh
2 -40 Kg Dhruv Sharma 2 -40 Kg Komal Chauhan
3 -45 Kg Nitin Kumar 3 -44 Kg Anjali
4 -50 Kg Sparsh Singh 4 +44 Kg Sneha
5 +50 Kg Akash Yadav

Age GROUP – 3 (2004)

BOYS GIRLS
1 -50 Kg Abhivansh Agarwal 1 -44 Kg Sakshi
2 -55 Kg Rahul Verma 2 -48 Kg Roshni
3 -60 Kg Ankur Yadav 3 -52 Kg Suman Singh
4 -66 Kg Pintu Saini 4 -57 Kg Pankhil Singh
5 +66 Kg Santosh Yadav 5 +57 Kg Simran

RESULTS

Sl.No. Medal Name
1 SILVER Rahul Verma - U.P.
Pintu Saini - U.P.
2 BRONZE Pankhil Singh - U.P.
Rohan Singh - U.P.
Shivam Kashyap - U.P.
Nitin Kumar - U.P.
Akash Yadav - U.P.
Roshni - U.P.
Riya Kashyap - U.P.
Sneha - U.P.

SENIOR NATIONAL JUDO CHAMPIONSHIPS (2018-19) 03rd to 07th January 2019, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh

BOYS GIRLS
1 -60 Kg Vijay Kumar Yadav 1 -48 Kg Krishna Faujdar
2 -66 Kg Vikram 2 -52 Kg Neha Yadav
3 -73 Kg Ajay Yadav 3 -57 Kg Payal Prajesh
4 -81 Kg Mayank Vishnoi 4 -63 Kg Hina Khan
5 -90 Kg Kuldeep Singh 5 -70 Kg Sarika
5 -100 Kg Alok Pandey 5 -78 Kg Akriti Tyagi
5 +100 Kg Rohan Vishnoi 5 +78 Kg Sana Khan

SENIOR NATIONAL JUDO CHAMPIONSHIPS (2018-19) RESULTS

Sl.No. Medal Name
1 SILVER Vijay Kumar Yadav - Lucknow

Mix Team Championships

Sl.No. Weight Name
1 Below 57 kg Preeti / Payal Prajesh
2 Below 73 kg Ajay Yadav
3 Below 70 kg Sarika
4 Below 81 kg Mayank Vishnoi
5 Above 70 kg Akriti Tyagi
6 Above 90 kg Kuldeep Singh / Rupesh Kumar