Results of U.P. Judo Association YEAR – 2016-2017


SUB – JUNIOR RESULTS:- 13th to 17th October 2016, Patna, Bihar

BOYS GIRLS
1 Sparsh Singh 1 Soni Chauhan
2 Nitin Kumar 2 Anchal Pal
3 Vishal Yadav 3 Ananya Singh
4 Abhivansh Agarwal 4 Varsha Rastogi
5 Mukul Yadav 5 Shivani Gond
6 Rahul Verma 6 Pankhil Singh
7 Suraj Bhardwaj 7 Pooja Yadav
8 Gourav Kumar 8 Bhumika Chandra
9 Aman Diwakar 9 Manisha Bhardwaj
10 Devendra Singh 10 Sapna Kashyap
11 Himanshu 11 Priya Diwakar
12 Rohan Vishnoi 12 Anjali Yadav
Sl.No. Medal Name
1 GOLD Devendra Singh
Nitin Kumar
2 BRONZE Vishal Yadav
Rahul Verma
Rohan Vishnoi
Pooja Yadav
Manisha Bhardwaj

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 05 BRONZE

JUNIOR RESULTS:- 24th to 28th November 2016, Saifai, Etawah

Sl.No. Medal Name
1 GOLD Preeti
Krishna Faujdar
2 Silver Vishal Chauhan
Ajay Yadav
Deepika Jaiswal
3 BRONZE Praveen Kumar
Vikram Singh
Akhil Saini

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 03 Silver, 03 BRONZE

SENIOR RESULTS:- 25th to 28th February 2017, Chennai, Tamil Nadu

Sl.No. Medal Name
1 GOLD Vijay Yadav
2 BRONZE Sheetal Chauhan

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD, 01 BRONZE

JUDO FEDERATION OF INDIA YEAR – 2016-2017


National Black-Belt Gradation Examination-2016, Jallandhar, Punjabheld from 2nd to 7th June 2016

RESULTS : Sho-Dan (1st Degree Black-Belt)

Sl.No. Name State/Deptt. Results
1. Ms. Ridam Gupta Uttar Pradesh Pass
2. Ms. Saania Munawar Uttar Pradesh Pass
3. Mr. Ravi Kumar Maurya Uttar Pradesh Pass
4. Mr. Abdul Gani Ansari Uttar Pradesh Pass
5. Mr. Sewatank Uttar Pradesh Pass
6. Ms. Yashika Kamboj Uttar Pradesh Pass
7. Mr. Agam Deep Uttar Pradesh Pass
8. Mr. Raji Sharma Uttar Pradesh Pass
9. Ms. Ruchi Agarwal Uttar Pradesh Pass
10. Ms. Archana Uttar Pradesh Pass
11. Mr. Suryansh Thakur Uttar Pradesh Pass
12. Mr. Sagar Upadhyay Uttar Pradesh Pass
13. Mr. Dharmendra Kumar Gaur Uttar Pradesh Pass
14. Mr. Rajesh Bhardwaj Uttar Pradesh Pass
15. Mr. Dushyant Singh Uttar Pradesh Pass
16. Mr. Ranjan Gautam Uttar Pradesh Pass
17. Mr. Rahul Nayak Uttar Pradesh Pass
18. Mr. Rupesh Kumar Uttar Pradesh Pass
19. Mr. Sumit Yadav Uttar Pradesh Pass
20. Mr. Varun Bhardwaj Uttar Pradesh Pass
21. Mr. Ahsan Islam Uttar Pradesh Pass
22. Mr. Himanshu Singh Uttar Pradesh Pass
23. Ms. Suniti Mishra Uttar Pradesh Pass
24. Ms. Bhavya Awasthi Uttar Pradesh Pass

RESULTS : NI-DAN (2nd Degree Black-Belt)

Sl.No. Name State/Deptt. Results
1. Ms. Ruchi Audichya Uttar Pradesh Pass
2. Mr. Kumar Agnivesh Uttar Pradesh Pass
3. Mr. Shailendra Singh Uttar Pradesh Pass
4. Ms. Jaya Sahu Uttar Pradesh Pass

RESULTS : SAN-DAN (3rd Degree Black-Belt)

Sl.No. Name State/Deptt. Results
1. Mr. Pradeep Tyagi Uttar Pradesh Pass
2. Mr. Sanjay Giri Uttar Pradesh Pass
3. Mr. Vivek Garg Uttar Pradesh Pass
4. Ms. Sushma Uttar Pradesh Pass