Results of U.P. Judo Association YEAR – 2011-2012


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 04th to 08th Sep. 2011 at Aluva, Kerala.

BOYS GIRLS
1 Jitendra Patel VNS 1 Madhu Singh Gorakhpur
2 Ravi Daksh Agra 2 Shristi Chaudhary SRN
3 Brijesh Yadav VNS 3 Divya Gaur KNP
4 Ajeet Awasthi Hardoi 4 Richa Nakoti MRT
5 Gaurav Awasthi Hardoi 5 Bharti GZB
6 Sudhir Kumar SRN 6 Saania Munawar LKO
7 Vinod Kumar Yadav VNS 7 Preeti SRN
8 Shiv Kumar Yadav VNS 8 Priyanshu Awasthi Hardoi
9 Naresh Kumar SRN 9 Rukul Sherawat MBD
10 Asif Abbasi GZB 10 Himashree Malla GZB
11 Vijay Yadav SRN 11 Priya Dwivedi KNP
12 Vishal Chauhan SRN 12 Sheetal Chauhan SRN
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Rukul Sherawat -
Ajit Awasthi -
Gaurav Awasthi -
Vishal Chauhan -
2 SILVER Vinod Kumar Yadav -
Naresh Kumar -
Asif Abbasi -
Vijay Yadav -
Shristi Chaudhary -
Divya Gaur -
Preeti -
3 BRONZE Brijesh Yadav -
Madhu Singh -
Sheetal Chauhan -

TOTAL MEDAL :- 04 GOLD, 07 SILVER, 03 BRONZE


SENIOR RESULTS:- 09th to 12th Jan. 2012 at Kolkata, West Bengal.

MEN WOMEN
1 Veer Bahadur Thapa GZB 1 Manisha SRN
2 Shailesh Yadav LKO 2 Menka Barla GZB
3 Sewantank SRN 3 Kiran Kori SRN
4 Faujdar Yadav VNS 4 Sonia Malik MRT
5 Ram Asrey Yadav VNS 5 Ruchi Agarwal MBD
6 Rupesh Kumar VNS 6 Varsha Tiwari KNP
7 Deepak Tyagi MRT 7 Seema Prajapati KNP
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Ram Asrey Yadav VNS

TOTAL MEDAL :- 01 GOLD