Results of U.P. Judo Association YEAR – 2010-2011


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 12th to 16th Aug. 2010 at Bhilai, Chhattisgarh.

BOYS GIRLS
1 Kamal Kant SRN 1 Enab Aqeel ALL
2 Ajit Awasthi Hardoi 2 Khushboo SRN
3 Anupam Pal SRN 3 Bharti GZB
4 Ajay Yadav VNS 4 Gulrukh Farououi Bulandshahar
5 Brijesh Yadav VNS 5 Saania Munawar LKO
6 Sanjeev Kumar MBD 6 Divyani Singh MBD
7 Gaurav Awasthi Hardoi 7 Priyanka Awasthi Hardoi
8 Sudhir Kumar SRN 8 Rukul Sherawat MBD
9 Vinod Kumar Yadav VNS 9 Priyanshu Awasthi Hardoi
10 Praveen Kumar GZB 10 Aarti Verma MRT
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Ajit Awasthi -
Anupam Pal -
Sanjeev Kumar -
Gaurav Awasthi -
Divyani Singh -
Rukul Sherawat -
2 SILVER Priyanshu Awasthi -
Aarti Verma -
3 BRONZE Khushboo -
Saania Munawar -
Priyanka Awasthi -
Sudhir Kumar -

TOTAL MEDAL :- 06 GOLD, 02 SILVER, 04 BRONZE


JUNIOR RESULTS:- 25th to 29th Nov. 2010 at Bangalore, Karnataka.

BOYS GIRLS
1 Punit Kumar Arya - 1 Komal Singh -
2 Javed Ali - 2 Parul Verma -
3 Kanhaiya Yadav - 3 Pooja Rani -
4 Manoj Yadav - 4 Reena Pal -
5 Pravesh Pawar - 5 Parul Kashyap -
6 Sanjeev Kumar - 6 Megha Saini -
7 Ram Asrey Yadav - 7 Shiva Karnwal -
8 Lal Krishan Baghel - 8 Manisha Kumari -
9 Namande Verma - 9 Mainka Barla -
10 Rupesh Kumar - 10 Priya Ahlawat -
11 Suresh Kumar - 11 Meenakshi Dube -
12 Radhey Shyam - 12 Nisha Verma -
13 Kundan Singh - 13 Ashiya Ansari -
14 Subhash Yadav -
Sl.No. Medal Name --
1 SILVER Pravesh Pawar -
Sanjeev Kumar -
Radhey Shyam -
Ashiya Ansari -
2 BRONZE Punit Kumar Arya -
Kanhaiya Yadav -
Ram Asrey Yadav -
Lal Krishan Baghel -
Pooja Rani -
Reena Pal -

TOTAL MEDAL :- 04 SILVER, 06 BRONZE


SENIOR RESULTS:- 25th to 28th March 2011 at Andheri, Mumbai.

MEN WOMEN
1 Veer Bahadur Thapa GZB 1 Raunak Saini LKO
2 Namandeep Verma SRN 2 Rashmi Tyagi MBD
3 Ram Asrey Yadav VNS 3 Priya Ahlawat Muzaffar Nagar
4 Sewatank Chauhan SRN 4 Garima Chaudhary MRT
5 Mohd. Afsan MRT 5 Ruma Gupta SRN
6 Uday Raj Singh Hardoi 6 Tanu Verma LKO
7 Pravesh Pawar SRN 7 Asiya Ansari SRN
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Garima Chaudhri -
Ram Asrey -
2 BRONZE Ruma Gupta -

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 01 BRONZE