Results of U.P. Judo Association YEAR – 2008-2009


<

SUB – JUNIOR RESULTS:- 2nd to 6th Oct. 2008 at Haridwar, Uttarakhand.

BOYS GIRLS
1 Mayank Kashyap - 1 Ridam Gupta -
2 Sanjeev Kumar - 2 Divyani Singh -
3 Vaibhav Prasad Singh - 3 Jai Preet Kaur -
4 Anand Pratap - 4 Nimisha Pathak -
5 Aasif Abbasi - 5 Diksha Bhagel -
6 Anand Kumar - 6 Priyanshu Awasthi -
7 Ajay Kumar Yadav - 7 Parul -
8 Vijay Kumar Yadav - 8 Arti Verma -
9 Sanjeev Kumar - 9 Pooja Rani -
10 Ram Asrey Yadav -
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Ram Asrey Yadav VNS
Sanjeev Kumar (MBD)
Mayank Kashyap MBD
2 SILVER Sanjeev Kumar GZB
Vijay Kumar Yadav VNS
Parul MRT
Divyani Singh MBD
3 BRONZE Aasif Abbasi GZB
Anand Pratap KNP
Priyanshu Awasthi Hardoi

TOTAL MEDAL :- 03 GOLD, 04 SILVER, 03 BRONZE


JUNIOR RESULTS:- 22nd to 26th Nov. 2008 at Imphal Manipur

BOYS GIRLS
1 Dharmandra Gaur KAN 1 Shivani Karnwal SRN
2 Subhash Yadav VNS 2 Pragya Hardoi
3 Shailesh LKO 3 Reena Pal MRT
4 Animesh LKO 4 Priya Ahlawat Muzaffar Nagar
5 Mohsin Ali GZB 5 Ashiya Ansari SRN
6 Yash Pal Singh -56kg GZB 6 Alpana Rawat LKO
7 Veer Bahadur Thapa GZB 7 Moni Singh KAN
8 Sanjay Kumar Chaudhary KAN 8 Seema GZB
9 Yash Pal Singh -73kg GZB 9 Anju Yadav LKO
10 Kanhaya Lal Yadav VNS 10 Ruma Gupta SRN
11 Prabhakar Singh GRP 11 Seema Prajapati KAN
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Veer Bhadur Thapa GZB
Subhash Yadav VNS
2 BRONZE Sanjay Kr. Chaudhary KNP
Shailesh LKO
Pragya Shukla Hardoi

TOTAL MEDAL :- 02 GOLD, 03 BRONZE


SENIOR RESULTS:- 26th Feb. to 2nd March 2009 at Jimnesium Hall 35 Bataliyan, PAC Mahanagar, Lko.

MEN WOMEN
1 Shambhu Pal VNS 1 Alpana Rawat LKO
2 Veer Bahadur Thapa UPP 2 Sushma SRN
3 Yash Pal Singh GZB 3 Shivani GZB
4 Ram Asrey Yadav UPP 4 Seema GZB
5 Rajendra Kumar UPP 5 Garima Chaudhary MRT
6 Deepak Tyagi LKO 6 Landhoni Devi LKO
7 Vijay Kumar UPP 7 Bhuvneshwari UPP
8 Satish Yadav UPP 8 Garima Chaudhary MRT
Sl.No. Medal Name --
1 GOLD Garima Chaudhary MRT
Ram Asrey Yadav VNS
Garima Chaudhary MRT (OPEN)
Satish Yadav U.P.P.
2 BRONZE Veer Bahadur Thapa GZB
Landhoni Devi LKO

TOTAL MEDAL :- 04 GOLD, 02 BRONZE

Best Judoka - Garima Chaudhary

Men Overall Team Championship